Ogmantasyon konesans ak kapasite, chanjman nan kwayans, konpòtman, règleman ak lwa ki pou ede anpeche vyolans sou fanm ak tifi plis VIH/SIDA nan sosyete ayisyèn nan.