Ekip Repanse Pouvwa

Kòdinatris Pwogram – Emanuela Paul – emanuelapsasa@gmail.com

Kontab/ Administratè – Solange Beauvil – solangebeauvilsasa@gmail.com

Manadjè Operasyonèl – Patrick Hilaire – patrickhilairesasa@gmail.com

Aktivis Lokal – Marie Maude Charles  – mariemaudecharles@gmail.com

Aktivis Lokal – Adonis Daniel  – dadonis44@gmail.com

Manadjè sipò teknik – Isnise Romelus  – isnisesasa@gmail.com

Akonpanyatèz Menntò – Jemima Augustin

Menajè/ Mesaje – Lormand Meritil

Espesyalis nan anpeche vyolans sou fanm ak tifi, Beyond Borders – Sara Siebert  – s.siebert@beyondborders.net

Sipò estriktirèl pou pwogram, Beyond Borders – Jean Prosper Elie  – p.elie@beyondborders.net

Genyen 5 fòmatè sipò teknik, plis yon gwo rezo manm kominotè ki fè benevola pou pwogram nan antanke aktivis kominotè, lidè kominotè, lidè relijye, pèsonèl lasante, jounalis, direktè medya, ak lòt. Nan pami aktivis kominotè, jeneralman pwogram nan genyen 2 estajyè ki travay ansanm avè l.

Plizyè lòt manm ekip Beyond Borders fè patnaria ak Repanse Pouvwa pou bay li sipò li kapab bezwen. Pou plis ransèyman sou ekip Beyond Borders, klike isit