Li enpòtan pou nou konnen enpak travay Repanse Pouvwa nan kominote kote Pwogram nan ye.

Aktyèlman, yon gwo rechèch an kou pou nou evalye enpak SASA! ak Kore Tifi an Ayiti. N ap reyalize rechèch sa a ansanm ak George Washington University ak IFOS; rezilta yo ap disponib nan 2020.

Anivò lemonn, yon gwo rechèch deja demontre SASA! se youn nan metodoloji ki pi efikas pou anpeche vyolans sou fanm ak tifi. Pa egzanp, pandan 3zan nan zòn kote metodoloji sa a te sèvi an Ouganda, nivo vyolans fizik sou fanm te diminye 52% pa rapò ak sa li te ye anvan. Mete sou sa, fanm ki te nan kominote sa yo te genyen 3 fwa plis chans pou yo jwenn bon jan sipò si yo te sibi vyolans pase fanm nan zòn kote yo pa te sèvi ak metodoloji SASA!

Gen kèk rezilta enpòtan tou ki soti ann Ayiti apati evalyasyon travay Repanse Pouvwa depi 2010

  • Kantite moun ki di: “Lè yon gason vin konnen madanm li gen SIDA nan san l, li gen dwa pou l joure, bat, meprize madanm li” diminye 52% pa rapò ak sa li te ye anvan.
  • 96% manm kominote kwè yon gason pa gen dwa bay madam li souflèt lè li gen kont avè l.
  • 1 nan 3 fanm kwè yo pa dwe aksepte jouman, imilyasyon, baton pou evite separasyon e pou kenbe fanmi an ansanm.
  • 1 nan 5 gason chanje lide yo ant 2012 ak 2014, epi yo vin wè joure oubyen meprize yon moun se yon kalte vyolans.
  • Kounye a prèske 8 nan chak 10 gason (78%) kwè se yon vyolans si yon gason pran lajan madanm li fè nan ti komès san li pa pèmèt madanm nan jere kòb la.
  • Plis pase 1 nan chak 4 gason (27%) ki te di nan 2012 yo te gen plis pouvwa pase madanm oubyen menaj yo nan desizyon enpòtan, kounye a yo di pa gen dezekilib sa a ankò.
  • Prèske 1 nan chak 5 fanm (17%) ki te di nan 2012 se mari oubyen menaj yo ki fè desizyon sou lasante pa yo, kounye a yo di sa chanje.

Rezilta sa yo soti nan evalyasyon Jiyè 2014. Pou evalyasyon sa a, te genyen 700 kesyonè ak 3 fokis gwoup.

Kèk fwa rezilta yon travay pi fasil pou wè nan temwyanaj moun bay tou. Pou tande oubyen wè temwyanaj enpak travay Repanse Pouvwa, kontakte Ekip Repanse Pouvwa nan (509) 3617 1815 oubyen annanpechevyolans@gmail.com